top of page

Seuran säännöt

 

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

 

Yhdistyksen nimi on KiekkoKingi Disc Golf ry ja sen kotipaikka on Kaarina.

 

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

 

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää Frisbeegolfia ja levittää Frisbeegolf harrastusta, kohottaa jäsentensä fyysistä kuntoa ja terveyttä sekä herättää heissä oikeaa urheiluhenkeä ja pysyvää harrastusta Frisbeegolfiin. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi kuitenkin harjoittaa julkaisutoimintaa, ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta.

 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

 • voi järjestää kursseja, harjoitus- ja opetustilaisuuksia sekä muuta vastaavaa toimintaa

 • voi järjestää kilpailuja, näytöksiä, retkiä, leirejä ja muita tapahtumia

 • voi järjestää juhlia, konsertteja, näyttelyitä tai muita tilaisuuksia

 • voi ylläpitää yhdistyksen sähköisiä viestintäkanavia

 • voi julkaista yhdistyksen tiedotteita ja muuta viestintää eri viestintäkanavissa

 • neuvoo ja ohjaa jäseniään

 • osallistuu julkiseen keskusteluun alaan liittyvissä asioissa

 • voi kerätä ja jakaa tietoa sekä harjoittaa tutkimustoimintaa

 • kokoaa jäsenet yhteiseen toimintaan ja ylläpitää yhteyksiä muihin alan yhdistyksiin

 • ylläpitää jäsenistään koostuvaa esiintyvää ryhmää

 • voi järjestää yhdistyksen tarkoitukseen liittyviä matkoja jäsenilleen

 • voi osallistua jäsentensä välittömiin kilpailukustannuksiin

 • voi hankkia tarvittavia aineistoja ja välineitä yhdistyksen käyttöön

 • pyrkii järjestämään käyttöönsä tilat, joita yhdistyksen jäsenet voivat käyttää

 • voi tehdä esityksiä ja aloitteita harrastusmahdollisuuksien lisäämiseksi

 • voi tehdä esityksiä, aloitteita ja selvityksiä sekä antaa lausuntoja muille yhteisöille ja viranomaisille

 • toimii yhteistyössä viranomaisten, järjestöjen, yritysten ja yksityishenkilöiden kanssa

 

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi, hankittuaan tarvittaessa asianomaisen luvan:

 • järjestää rahankeräyksiä ja arpajaisia

 • järjestää myyjäisiä, kirpputori- ja muita tapahtumia

 • järjestää maksullisia tilaisuuksia

 • ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja

 • omistaa toimintansa kannalta tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta

 • harjoittaa kahvilatoimintaa

 • harjoittaa anniskelutoimintaa järjestämiensä tilaisuuksien yhteydessä

 • tehdä talkootyötä

 • myydä mainostilaa

 • solmia sponsorisopimuksia

 

3. Jäsenet

 

Yhdistykseen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Yhdistyksen hallituksella on oikeus päättää jäsenen erottamisesta yhdistyslain 14§:ssä mainituin perustein.

 

4. Liittymis- ja jäsenmaksu

 

Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.

 

5. Hallitus

 

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 2-5 muuta varsinaista jäsentä sekä 0-1 varajäsentä.

 

Hallituksen toimikausi on valintakokousten välinen aika. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 

6. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

 

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja, hallituksen oikeuttama henkilö, kukin yksin.

 

7. Tilikausi

 

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

 

8. Yhdistyksen kokoukset

 

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta. Yhdistyksen kokous hyväksyy äänestys- ja vaalijärjestyksen. Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-toukokuussa. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 

9. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

 

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään 7 vuorokautta ennen kokousta. Kokouskutsu on lähetettävä jäsenille kirjeitse tai sähköpostitse

 

10. Vuosikokous

 

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto

6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus

8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

9. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa

10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

 

11. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

 

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

bottom of page